از مجموعه کارتون بامزه ببعی پخش شده از شبکه پویا این قسمت خودخواهی ممنوع را می بینیم.