لایت گرافی در عکاسی تبلیغاتی و ثابت کردن سوژه با نخ نامریی