پاشو اینجوری منو نده عذاب کلمینی، بری از پیشم میشم خونه خراب کلمینی، بین این همه سلام بی جواب، یه کمی حرف بزن علی نمیره، حرف رفتن نزن علی می میره... استوری استودیویی زیبای با نوای حاج مهدی رسولی