نور در عکاسی از محصولات تبلیغات فوق العاده اهمیت دارد و شیوه لایت گرافی عکاسی نیز به این مهم کمک شایانی می کند.