سردار سلیمانی: ما در جبهه ها هیچ ملجایی جز صدیقه کبری نداشتیم، کلیپ سلام فاطمیه مناسب برای وضعیت واتساپ