وضعیت واتساپ زیبای؛ من می دونم که فقط این حسین حسین هاست که برام می مونه...