اینقدر غم مردمو خوردی ای مادر غمخوار، شده حرفت ورد زبونا الجار ثم دار …، دلم از این میسوزه تو مدینه، یکی نمیگه چه غصه ای داری …!