در دفتر عالم ز خط خون بنگارید، مظلوم تر از فاطمه مظلوم نداریم .