دلم را بردی سلیمانی، به شهر چشمان بارانی، رها کردی عاشقانت را، میان دریای طوفانی، سپاهت را قهرمان کردی، نام ایران را جاودان کردی... با نوای حاج صادق آهنگران