از نوزادها اینجوری عکاسی کنید ، کلیپ عکاسی از نوازد و کودک