به روضه کار ندارم زمین کمی خیس است، خدا کند که کسی مادرش زمین نخورد... با صدای صابر خراسانی مناسب برای استوری فاطمیه