داستان کوچه رازی بود در چشمان حسن ... مگه یادم میره اون کوچه و آتیشو هیزم، مگه یادم میره اون خنده های تلخ مردم