در چین با کسانی ماسک نمیزنن به این صورت برخورد میشه البته اونها مختارند که از ماسک استفاده کنند.