یک نقطه بیش فرق رجیم و رحیم نیست، از نقطه ای بترس که شیطانی ات کند .