تمجید داریوش کاردان از جملات طنز فیروز کریمی در مصاحبه های بعد از برگزاری مسابقات لیگ .