روایتی از نحوه مواجه جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌ها در دوران جدید.