مربوط به سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دانشجویان در معرکه‌ی جنگ اطلاعاتی صهیونیست ها .