دشمنت اگر سرش به زیر مانده است، امتت اگر که با غدیر مانده است، پای نهضت ات علی چو شیر مانده است با نوای سید رضا نریمانی مناسب برای وضعیت واتساپ