شوت بازیکن اولسان به تیر دروازه پرسپولیس برخورد کرد.