با یلدای مجازی، قدردان زحمات پرستاران باشیم، تهیه شده در مرکزمتناسازمان فضاى مجازى بسیج البرز