ویدیویی از پشت ‌پرده ارتباط زم با ضد انقلاب خارج نشین.