هیپی‌ها از اولین گروه‌هایی بودند که در آمریکا و با استفاده از آرامش مصنوعی مواد مخدر صنعتی، به سمت عرفان‌های سرخپوستی و شرقی رفتند، ملغمه‌ای ناهمگون برای فرار از مدرنیته به شیوه غرب. این بین گروه‌های مطرح موسیقی راک هم به کمک آمده بودند و در ترویج LSE به عنوان یک ماده مخدر جدید همکاری می‌کردند