شاه مهره ضدانقلاب که مدعی بود خبرنگار است! ناگفته های روح الله زم مدیر کانال آمدنیوز از لیدری آشوبگری سال ۹۶ تا تهیه موشک برای حمله مراکز نظامی کشو.