مینو محرز پزشک دانشمند ایرانی در بیماری های عفونی با انتشار کلیپی صحبت هایی که به نام ایشان در فضای مجازی انتشار یافته بود تکذیب کرد