یک وضعیت واتساپ دلنشین از دل واژه هایمان با خدای بزرگ