تو رفتی و گفتی که شرف مرز ندارد این سو در اگر بسته شد آن سو که دری هست