اگر دلتون بازی می خواد که روحیه تون رو عوض کنه حتما این کلیپ را ببینید