به مناسبت روز شانزده آذر این کلیپ با چاشنی طنز تهیه شد