ترور شهید فخری زاده به روایت فرزندان ایشان، جمعه ۱۴ آذر در برنامه بدون تعارف خبر۲۰:۳۰