داعش را چه کسی به وجود آورد؟ دست آمریکا و متحدانش تا مرفق در خون مردم سوریه آلوده است. در بیانات مقام معظم رهبری.