سردار قاآنی: امریکا یک غلطی کرد که راه برخورد با خودش را تا برای همه جوانمردان عالم هموار کرد