‌نبرد دیدنی مار و افتاب‌پرست که در نهایت زور هیچ یک به هم نمی‌رسد و میدان را ترک می‌کنند!