تو هفته ای دوبار گریه میکنی برام/ تو هفته ای دوبار توبه میکنی به جام/ تو منتظر تر از منی تموم شه غیبتم/ دروغ میگم عاشقم ولی بزار بیام ...