ویروس کرونا عمدتا از راه دهان، بینی، چشم و گوش وارد بدن می شود ...