ایده نقاشی درخت پاییزی، به وسیله گوش پاک کن و رنگ انگشتی