غم شده توی سینه انباشته، نگاه تو هوامونو داشته، خون شهیدا رو زمین ریخت تا پرچم تو باشه برافراشته، تا لطف تو چاره سازه، این پرچم در اهتزازه، شاهی عالمو نمیخوایم.