ریز و درشت ماجرای ترور و شهادت دانشمند ایرانی، محسن فخری زاده