سکانسی از فیلم ماجرای نیمروز کنایه به طرفداران مذاکره با امریکا مناسب برای استوری