رزق اگر باشد شهادت، شام با تهران یکی ست، به یاد شهید دانشمند محسن فخری زاده