به گفته منابع خبری داخلی یکی از دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر هفتم آذر ۱۳۹۹ از سوی افراد ناشناس و در جریان درگیری مسلحانه با تیم محافظ وی ترور شده و به شهادت رسیده است