مقام معظم رهبری : دریا برای یک کشور یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است .