استوری بخشی از بیانات رهبر انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد فضای مجازی .