امام خمینی: با ریختن خون عزیز ما، انقلاب ما تائید شد.