مردمی بودن، شناخت مناطق محروم و استفاده از پتانسیل‌های هر منطقه، تنها برخی از دلایل موفقیت بسیج کارآفرینی نسبت به ارگان‌های دولتی در تولید اشتغال است... مجری طرح: موسسه هنری رسانه‌ای نگاه.