سوادآموزی در ایران چه سیری را طی کرد و در چه نقطه‌ای قرار دارد؟، کار جهادی همیشه جواب می‌دهد؟، مجری طرح: موسسه هنری رسانه‌ای نگاه