سخنرانی استاد رائفی پور درمورد شبکه های قدیمی و ساختارمند یهودی که خانوادگی عمل می کنند و در کشور مدتهاست که فعالند