بافتنی دو میل و ویدئو امروز که خیلی هم پرکاربرد هست آموزش بافت ژته آموزش داده می شود.