خانم غفاری معلم ریاضی کلاس سوم ابتدایی بحث کسر را با دست ورزی آموزش می دهند، در این ویدئو آموزشی فصل سوم کتاب آشنایی با عددی کسری که با راهبرد حل مسئله با شکل تدریس می شود.