حالا بیشتر از هر زمانى، صداى فروریختن نظام سرمایه دارى، از سمت آمریکا به گوش مى رسد، نظیر صداى فروریختن کمونیسم، که سال ١٩٩١ از سمت شوروى بلند شد. یکى را خمینى کبیر پیش بینى کرد. و دیگرى را خامنه اى عزیز ...