این یک شوخی نیست! +دم سازنده‌اش گرم، چقدر خلاصه و عالی خطر کرونارو به تصویر کشیده👌 #کرونا #